HYGGEDANMARK

Privatlivspolitik

Persondatapolitik

1. GENERELT

 
1.1 Denne persondatapolitik har til formål at oplyse dig om, hvordan HYGGEDANMARK.dk behandler dine
personoplysninger, som du har givet til os, eller som vi indsamler via vores hjemmeside hyggedanmark.dk
1.2 HYGGEDANMARK.dk er dataansvarlig i relation til dine personoplysninger. Henvendelse til
HYGGEDANMARK.dk skal ske via kontaktoplysninger angivet under pkt. 7.
2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR
BEHANDLINGEN
2.1 Oplysninger, vi indsamler om dig, når du besøger hjemmesiden
 
2.1.1 Formål: Når du besøger hyggedanmark.dk indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af
hjemmesiden, f.eks. om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden, din
IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer med det formål at optimere
brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan
varetage vores interesser i at varetage driften og forbedre HYGGEDANMARK.dks hjemmeside.
2.1.2 Retsgrundlag: Retsgrundlaget for behandlingen af de almindelige personoplysninger er
Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f: Behandling er nødvendig for, at HYGGEDANMARK.dk
kan forfølge en legitim interesse, og det er vurderet, at dine interesser eller grundlæggende rettigheder og
frihedsrettigheder ikke går forud herfor (interesseafvejning).
 
3. HVOR DINE OPLYSNINGER STAMMER FRA
3.1 Vi vil i de fleste tilfælde indsamle oplysningerne direkte fra dig. Vi vil dog også indsamle oplysninger om
dig fra andre kilder, herunder vores it-leverandører.
4. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER 
4.1 Oplysninger kan videregives til vores it-leverandører, der yder teknisk support og forbedrer
hjemmesiden.
4.2 Oplysninger kan endvidere overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på
vegne af HYGGEDANMARK.dk og dermed agerer som vores databehandler. Vi har indgået en
databehandleraftale med alle vores databehandlere, der lever op til kravene i
Databeskyttelsesforordningens art. 28, og som pålægger disse databehandlere at gennemføre passende
tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandling opfylder kravene i
forordningen og sikrer beskyttelse af dine rettigheder. 
5. DINE RETTIGHEDER

 
5.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi som dataansvarlig
oplyse dig om dine rettigheder. 
5.2 Indsigtsretten 
5.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysninger om blandt andet, hvilke oplysninger vi
har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og
modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer. 
5.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker
en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til mail@hyggedanmark.dk. Du kan
blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.
5.3 Retten til berigtigelse  
5.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver
opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette
skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. 
5.4 Retten til sletning 
5.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis du
tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang
en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige
forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at
slette dine personoplysninger. 
5.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring 
5.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå
af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.  
5.6 Retten til dataportabilitet 
5.6.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et
struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en
anden dataansvarlig.
5.7 Retten til indsigelse 
5.7.1 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med
henblik på direkte markedsføring.
5.7.2 Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation at gøre
indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af en opgave, vi har
fået pålagt, som henhører under offentlig myndighedsudøvelse.
5.8 Retten til at tilbagekalde samtykke 
 5.8.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af
personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os
på mail@hyggedanmark.dk

5.9 Retten til at klage 
5.9.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K
over HYGGEDANMARK.dks behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på
mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

6. SIKKERHED
6.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, mod at
personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de
kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.
6.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres
arbejde, har adgang til disse.
7. KONTAKTOPLYSNINGER
7.1 HYGGEDANMARK.dk er dataansvarlig for de persondata, som indsamles om dig.
7.2 Hvis du spørgsmål eller bemærkninger til denne persondatapolitik, eller ønsker at gøre brug af en eller
flere af dine rettigheder i pkt. 5, kan du kontakte:
HYGGEDANMARK ApS
Ejbytoften 17
2600 Glostrup
T: +45 60 68 54 54
Mail: mail@hyggedanmark.dk

8. ÆNDRINGER TIL DENNE PERSONDATAPOLITIK
 
8.1 Såfremt vi foretager ændringer i nærværende persondatapolitik, vil du blive orienteret om det.